Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παροτρύνει τις Περιφέρειες να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την συγκρότηση και λειτουργία, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της Χώρας, των Μικτών Συνεργείων Ελέγχου (ΜΣΕ) που προβλέπονται στο άρθρο 2 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β’ 989), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2006/22/ΕΚ για τον έλεγχο τήρησης των κανονισμών (ΕΕ) 165/2014, (ΕΚ) 561/2006 για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων καθώς και για την συσκευή ελέγχου (ταχογράφος).

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική απόκλιση των ελέγχων από τους στόχους της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, αναμένεται η έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, τα ΜΣΕ πρέπει να συγκροτηθούν και να τεθούν σε λειτουργία μέχρι τις 27 Ιουλίου 2018.

Η εγκύκλιος