Με την παράγραφο Η2 του νόμου 4092/2012 επιτράπηκε σε:

 • τουριστικά γραφεία
 • γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
 • εταιρίες και συνεταιρισμούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ)

η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω της διαδικασίας, προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστης διάρκειας 6 ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορεύοντας ταυτόχρονα, την μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο, με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι οδηγοί αυτών των οχημάτων πρέπει

 1. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
 2. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ σε ισχύ, για τουλάχιστον 24 μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις παραπάνω επιχειρήσεις.
 3. Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του νόμου 4070/2012(ΦΕΚ 82/Α/2012).
 4. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.
 5. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα του εργαζόμενου οδηγού.

Πως αποκτώ το δικαίωμα να εργαστώ σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό;

Για να αποκτήσετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό θα πρέπει

 1. Η επιχείρηση στην οποία θα εργαστείτε να έχει κάνει “Αναγγελία άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό” βάση της υ.α Αριθμ. 15732/18-11/2012 (ΦΕΚ Β΄3053/2012)
 2. Ο οδηγός να κάνει αίτηση στην υπηρεσία μεταφορών της περιοχής κατοικίας για «Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου Ν.4093/2012 (Α’ 222)». Η αίτηση πρέπει να συνοδεύετε από τρία (3) πιστοποιητικά υγείας (παθολόγο, οφθαλμίατρο, ψυχολόγο), από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας ή από ιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας,που θα κατατεθεί η αίτηση, με τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τους ιατρούς με έγχρωμες φωτογραφίες και το βιβλιάριο ασθενείας του.
 3. Να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις 1 έως 6.

Πως αποδεικνύονται και ελέγχονται οι προϋποθέσεις 1 έως 6

Για την απόδειξη της συνδρομής προϋποθέσεων 1 έως 6, οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές:

 • για την προϋπόθεση 1, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού (εκδίδεται από τα ΚΕΠ),
 • για την προϋπόθεση 2, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης (έκδοσης τουλάχιστον 24 μήνες πριν την πρόσληψη),
 • για την προϋπόθεση 3, ιατρικό πιστοποιητικό (εκδίδεται από την υπηρεσία μεταφορών. Αίτηση εδώ),
 • για την προϋπόθεση 4, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (εκδίδεται μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας που πραγματοποιούνται δύο (2) φορές τον χρόνο. Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ),
 • για την προϋπόθεση 5, απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου, (για όσους κατέχουν ξένο τίτλο σπουδών χρειάζεται απόφαση αντιστοίχησης. Τα δικαιολογητικά εδώ)
 • για την προϋπόθεση 6, αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα (πρόσληψη).

Πρόστιμα και Κυρώσεις

Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορά τον οδηγό του οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 600 €, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 900 € και σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993. Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο μισθωμένο διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 167/Α/1990). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.