Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγχειρίδιο για τις Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές το οποίο και διαβιβάστηκε στους ελεγκτές και δημοσιεύτηκε για τους ενδιαφερόμενους.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ευδοκία Ντζαμίλη
Τηλέφωνο : 210 6987468
Fax : 210 6987459
E-Mail : d19-b@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Διαβίβαση εγχειριδίου για τις Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές»

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα εγχειρίδιο για τις Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές, το οποίο επιμελήθηκε η υπηρεσία μας. Το εν λόγω εγχειρίδιο διακρίνεται σε δύο (2) μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά κυρίως στο θέμα των προϋποθέσεων της διενέργειας «Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών» από πλευράς δικαιώματος διενέργειας μεταφορικού έργου, και το δεύτερο αφορά σε άλλους ελέγχους εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών Δ.Χ. και Ι.Χ. αυτοκινήτων και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές.Το ως άνω εγχειρίδιο δεν συνιστά νομικό κείμενο αλλά βοήθημα καθώς περιλαμβάνει με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο όσα απαιτείται να γνωρίζουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι, ως προς τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προς διευκόλυνσή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και τις πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν για περαιτέρω πληροφόρηση.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος εγχειριδίου στο portal του ICISnet, στην κατηγορία εγχειρίδια.Επίσης , η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), παρακαλείται, για την ανάρτηση του εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade. gr ) καθώς και για την καταχώρισή του στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εγχειρίδιο διεθνών μεταφορών 2018