Με τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να αναλαμβάνουν αυτοτελώς ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση του Γ.Λ.Κ.:
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.).
Ειδικότερα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να αναλαμβάνουν αυτοτελώς ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.
β. Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής, με υπουργική απόφαση, προστίμων στις εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, όταν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο.
γ. Ορίζεται ότι, στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται: i) η εκτέλεση αστικών και υπεραστικών δρομολογίων από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή από τους OTA Α’ ή Β’ βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέλεσης, ii) ο καθορισμός ειδικών δρομολογίων τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.
δ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε., να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος.
ε. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των μετόχων δια πληρεξουσίου ή δια αντιπροσώπου, στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. με θέματα: ΐ) την εκλογή οργάνων διοίκησης, ίί) τη διενέργεια οικονομικού ή άλλου ελέγχου και την εκλογή των ελεγκτικών οργάνων ή iii) την έγκριση του προϋπολογισμού ή του ισολογισμού ή του απολογισμού.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, με υπουργική απόφαση, στην εταιρεία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.), συγκεκριμένων τμημάτων του συγκοινωνιακού έργου, καθώς και η μεταβίβαση των αναγκαίων μέσων για την εκτέλεσή του, πριν την έκδοση των αποφάσεων για την πλήρη ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου σε αυτήν.

Η τροπολογία ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο:
«Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αρθρο…
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε), Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε)

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται, προς ενίσχυση της εξωστρέφειας του ομίλου Ο.Α.Σ.Α Α.Ε, ότι οι εταιρίες του μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεως προσώπων την ανάληψη, την επίβλεψη, την σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία δικτύων οδικών και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.
Με την παρ. 2 προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίων από την Ο.Σ.Υ Α.Ε. ή τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ή τα ΚΤΕΛ Α.Ε.
Με τις παρ. 3 και 4 θεσπίζεται το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικτύου επιβατηγών μεταφορών στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε.
Ειδικότερα με την παρ. 3 προβλέπεται ότι στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Α.Ε ή από τους OTA Α’ ή Β’ βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε ή του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και
αφετέρου του φορέα εκτέλεσης. Τα δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α ή τον Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων θα καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε ή του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπου αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, στις οποίες θα καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α Α.Ε ή τον Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση άρνησης κατάρτισης της σύμβασης από το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, αυτή θα μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.
Με την παρ. 5 θεσπίζεται υποχρέωση των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ Θεσσαλονίκης Α.Ε. να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για την λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Με την παρ. 6 απαγορεύεται στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων με θέματα την εκλογή οργάνων διοίκησης και ελέγχου κάθε είδους οικονομικού ή άλλου, την εκλογή των οργάνων ελέγχου καθώς και για την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού των ΚΤΕΛ Α.Ε. η συμμετοχή των μετόχων δια πληρεξουσίου ή δια αντιπροσώπου, με σκοπό να αποφεύγεται η τυχόν λήψη αποφάσεων σε αυτές από αντιπροσώπους ή πληρεξουσίους των μετόχων χωρίς επαρκή έλεγχο των σχετικών πληρεξουσίων εγγράφων
Με την παρ. 7 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, πριν την έκδοση των αποφάσεων για την πλήρη ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου στην Α.ΣΥ.Θ, να της ανατίθενται συγκεκριμένα τμήματα του συγκοινωνιακού έργου και να μεταβιβάζονται για την εκτέλεσή του τα αναγκαία μέσα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο …
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε) , Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε)

Ι.α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α’330 , όπως ισχύει, αναριθμείται σε παρ. 5.
β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α’ 33), προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι εταιρίες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α Α.Ε μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, την σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρειες ή στο εξωτερικό.».
2.    Μετά το άρθρο 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής :
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιμο στις εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε όταν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμό ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται μετά από προηγούμενη ακρόασή των ως άνω εταιρειών.».
3.    Στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε ή από τους OTA Α’ ή Β’ βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε ή του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέλεσης. Τα δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον ΟΣΕΘ Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
4.    Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε ή του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α Α.Ε ή τον Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.
5.    α. Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) προστίθεται παρ. 10 ως εξής :
«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για την λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α Α.Ε και του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε..».
β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων λειτουργίας ηλεκτρονικού εισητηρίου της παρ. 10 του ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περιπτ. α’ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
6.    To τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Α Α.Ε. με θέματα α) την εκλογή οργάνων διοίκησης, β) τη διενέργεια οικονομικού ή άλλου ελέγχου και την εκλογή των ελεγκτικών οργάνων, ή γ) την έγκριση του προϋπολογισμού ή του ισολογισμού ή του απολογισμού, απαγορεύεται η συμμετοχή των μετόχων δια πληρεξουσίου ή δια αντιπροσώπου» .».
7.    Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου. 26 του ν. 4482/2017 (Α’ 102) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, πριν την έκδοση των αποφάσεων των προηγούμενων εδαφίων, να ανατίθενται στην Α.ΣΥ.Θ. συγκεκριμένα τμήματα του συγκοινωνιακού έργου και να μεταβιβάζονται για την εκτέλεσή του τα αναγκαία μέσα.».

Κατεβάστε την Τροπολογία
Αρ. Τροπολογίας:  1764/33 2.10.2018