Πληροφοριακό εντύ̟πο για την ανανέωση της άδειας οδήγησης ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και άνω

0
214

Το Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε πληροφοριακό έντυπο αναφορικά µε την ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών.

Το πληροφοριακό έντυπο

Εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία_

Ενημερωτικό φυλλάδιο