Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ρο θέμα που προέκυψε από την πρόσφατη τροποποίηση του πδ 51/2012 και δημιούργησε πρόβλημα στις ανανεώσεις των αδειών οδήγηση του έχουν λήξει.

Διευκρίνηση

Με την ̟παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018 (Α’ 178) η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης ε̟πιτρέ̟πεται να γίνει ο̟ποτεδή̟ποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:» της ̟αρ. 1 του άρθρου7 του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) αντικαταστάθηκε ως εξής: «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης ε̟πιτρέ̟πεται να γίνεται ο̟ποτεδή̟ποτε ̟πριν την ηµεροµηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:».

Η διάταξη αυτή ̟προβλέ̟πει τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης ̟ριν την ηµερομηνία λήξης της και µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις ̟ που τάσσει το ̟προεδρικό διάταγµα, σκο̟πό δε, έχει να α̟ποσαφηνίσει ότι, η ανανέωση της άδειας οδήγησης ε̟πιτρέ̟πεται ̟πριν α̟πό τη λήξη της, χωρίς όµως να α̟ποκλείει τη δυνατότητα ανανέωσης και των αδειών οδήγησης ̟ου έχουν ήδη λήξει, δεδοµένου ότι, η ̟αρ. 2 του άρθρου 7 του ιδίου διατάγµατος ̟προβλέ̟ει το ενδεχόµενο ανανέωσης της άδειας οδήγησης µετά τη λήξη της και ορίζει ως έναρξη της διοικητικής ισχύος αυτής, την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης.

Κατό̟πιν τούτων και ̟προκειµένου να µην υ̟πάρξει ο̟ποιαδή̟οτε καθυστέρηση στην ανανέωση αδειών οδήγησης ̟παρακαλούµε για την άµεση εφαρµογή των ανωτέρω.