Προκειμένου να διασφαλίσει την οδική ασφάλεια των κυκλοφορούντων οχημάτων από πυρκαγιές, η ελληνική νομοθεσία, με την Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β’/16.2.2009), επιβάλλει στους ιδιοκτήτες τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με φορητούς πυροσβεστήρες. Ταυτόχρονα καθορίζει τον τύπο και τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων πυροσβεστήρων.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι ξηράς σκόνης και κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς Α (στερεά), Β (υγρά), C (αέρια) και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000V.
Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με την κατασβεστική τους ικανότητα:

  • Τύπος 1: 8A, 34B, C (συνήθως είναι 2kg)
  • Τύπος 2: 13A, 55B, C (συνήθως είναι 3kg)
  • Τύπος 3: 21A, 113B, C (συνήθως είναι 6kg)

Ειδικά για τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, η συμφωνία ADR (ΦΕΚ 2915 / 24-8-2017) στο κεφάλαιο 8.1.4 (Εξοπλισμός πυρόσβεσης) θέτει επιπρόσθετες απαιτήσεις για τον ελάχιστο αριθμό πυροσβεστήρων.

Συνοπτικά, οι απαιτήσεις για τους πυροσβεστήρες οχημάτων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Όπου αναφέρεται μάζα εννοείται η μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό).

Οι ελεγκτικές αρχές και τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τους φορητούς πυροσβεστήρες ελέγχουν:

1. Την ύπαρξη των σχετικών αναγραφών, σημάνσεων, ετικετών του άρθρου 2 της παρούσης, κατάλληλα συμπληρωμένων.
2. Την κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της Αριθμ. 50292/3549/08 Υπουργικής Απόφασης για την κατηγορία του οχήματος.
3. Ότι δεν υπάρχουν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο κέλυφός τους.
4. Ότι οι δείκτες μανομέτρων των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (εφόσον απαιτείται να υπάρχει μανόμετρο), θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πράσινης ζώνης.
5. Ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (ούτε μερικώς) και η ασφάλειά τους είναι στη θέση της άθικτη. 
6. Ότι βρίσκονται πάντα στις θέσεις και τις βάσεις που προβλέπεται.
7. Ότι είναι εντός ισχύος και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία του επόμενου ετήσιου ελέγχου.
8. Ότι φέρουν δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα.

Σχετικά με τις ποινές που προβλέπονται κατά τους ελέγχους ισχύει:

Από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την παράγραφο 26 του άρθρου 81, η έλλειψη πυροσβεστήρων ή η μη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 1 – 8 (ασφάλειες / ημερομηνίες επιθεώρησης) επιφέρει στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο 80€.

Από την νομοθεσίας ADR (ΦΕΚ 3135 /31-7-2018), η έλλειψη πυροσβεστήρων ή η μη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 1 – 8 (ασφάλειες / ημερομηνίες επιθεώρησης) επιφέρει στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο 300€.
Αργύρης Χρυσομαλλίδης
Ηλεκ/γος Μηχ/κός, ΜΒΑ, ΣΑΜΕΕ