Οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και ΠΕΙ οργανώνονται και υλοποιούνται από τις Περιφέρειες. Το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχει καμία σχέση με τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και ΠΕΙ που είναι καθολικής ευθύνης των Περιφερειών.

Ότι έχει δημιουργηθεί στο θέμα αυτό η ευθύνη όσοκαι αν θέλουν να την αποποιηθούν ανήκει στις Περιφέρειες. Μπορεί η κεντρική κυβέρνηση να μην έχει αποζημιώσει του εξεταστές λόγω μη ψήφισης τροπολογίας που είναι γνωστή εδώ και τρία (3) χρόνια αλλά τα προβλήματα με ποσοστώσεις στις εξετάσεις με καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών με μη ομογενοποίηση διαδικασιών και πολλά άλλα που είναι θέμα καθαρά οργάνωσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Την εισαγωγή την έκανα για να δούμε πως θα λειτουργήσουν στην εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Μεταφορών και υπενθυμίζει την υποχρέωση των Περιφερειών για την επιμόρφωση των υπαλλήλων εξεταστών η οποία πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4.2.1. του Παρατήματος IV τουπ.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως ισχύει και του Άρθρου 3 της υ.α. 13948/1902/2014 (Β΄633) όπως ισχύει, προκειμένου οι εξεταστές από 19 Ιανουαρίου 2019 να καλύπτουν τις απαιτήσεις του π.δ..

Η παραπάνω επιμόρφωση θα πρέπει να έχει τη μορφή ημερήσιου σεμιναρίου, το οποίο θα διενεργεί είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε οιοσδήποτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Η επιμόρφωση θα επικεντρωθεί, κατ΄ ελάχιστον, στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • διατήρηση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων δοκιμασιών προσόντων και συµπεριφοράς,
  • απόκτηση νέων προσόντων που έχουν καταστεί ουσιώδη για την άσκηση των δοκιμασιών προσόντων και συµπεριφοράς, και
  • εξασφάλιση ότι οι εξεταστές εξακολουθούν να διεξάγουν τις δοκιμασίες κατά αμερόληπτο και ομοιόμορφο τρόπο.

Η υποχρεωτική τετραήμερη τακτική επιμόρφωση ανά διετία, ξεκίνησε µε αποστολή του νέου νομοθετικού πλαισίου (όπως αποφάσεις, εγκύκλιοι), προς όλους τους υπαλλήλους – εξεταστές για ενημέρωση και εφαρμογή προκειμένου να διατηρήσουν και επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους που είναι αναγκαίες για την ποιοτική εκτέλεση της δοκιμασίας προσόντων και συµπεριφοράς και ολοκληρώνεται µε την αναφερόμενη ανωτέρω ημερήσια επιμόρφωση.

Ας δούμε πως θα το εφαρμόσουν