Στη Βουλή, με καθυστέρηση ενάμιση έτους, για συζήτηση και κύρωση κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης το σχέδιο νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, άλλες διατάζεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται άρθρο, με τις διατάξεις του οποίου, διευθετείται το ζήτημα αναδρομικής καταβολής στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, από 1η Μαΐου 2018, της μηνιαίας αποζημίωσης, ως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/2016 (Β’4080). Παράλληλα με τη διευθέτηση του ζητήματος της αναδρομικής καταβολής της αποζημίωσης των υπαλλήλων – εξεταστών, με τις διατάξεις του υπό επεξεργασία σχεδίου, στο πλαίσιο διασφάλισης της ορθής και ομαλής υλοποίησης του θεσπιζόμενου νέου συστήματος απόκτησης άδειας οδήγησης:

Παρατείνεται η τεθείσα με το άρθρο 2 του ν. 4402/2016 (Α’ 121) προθεσμία για την εκτέλεση του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Θεσπίζεται εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, Φορέων και λοιπών προς τις θεσπιζόμενες νέες απαιτήσεις και ρυθμίζεται ο τρόπος διενέργειας των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι, στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών εξακολουθούν να μη διενεργούνται λόγω της αποχής, εξαγγελθείσας από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) και το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα εξετάσεων

Με βάση το σχέδιο νόμου, κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται και μετά θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων.

Η δοκιμασία αυτή, θα διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες.

Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (ΠΟΡΕΙΑ) του υποψηφίου οδηγού και εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό, εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες.

Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου οδηγού στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή. Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής.

Online εξετάσεις

Για τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτές παραχωρούν προσωρινά τη χρήση των οχημάτων και των μοτοσικλετών στην Περιφερειακή Ενότητα.

Σε περίπτωση που δεν τα παραχωρήσουν, οι υποψήφιοι των σχολών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις πρέπει απαραίτητα να διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση με αποδεκτό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σύνδεση αυτού με το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτό προσδιορίζεται από τον παρόντα νόμο.

Πηγή: http://www.capital.gr

  1. Σχέδιο Νόμου
  2. Αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο νόμου
  3. Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης
  4. Σύνδεσμος για την σελίδα στην βουλή