Το Υπουργείο Μεταφορών εκδίδοντας εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4599/2019, δίνει κατευθύνσεις για την εφαρμογή του νέου πλαισίου των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Κατά την άποψη μου (χωρίς να συμφωνώ με το πλήρες περιεχόμενο του νόμου) θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα, που αναφέρει ο παραπάνω νόμος, αλλά και οι άλλες διατάξεις που καθορίζουν το συνολικό πλαίσιο για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Τι ισχύει;

Ο ν. 4599/2019 περιγράφει στο άρθρο 4, την διαδικασία πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, όπως αυτή θα ισχύσει όταν εκδοθούν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, που θα εξειδικεύουν το πλαίσιο λειτουργίας.

Για τον λόγο στον νόμο 4599/2019 συμπεριελήφθει το άρθρο 10 “μεταβατικές διατάξεις”, που καθορίζει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα, μέχρι την ισχύ του άρθρου 4 και το χωρίζει σε τρία στάδια στα οποία ισχύουν τα παρακάτω.

Στάδιο 1ο

Από 05/03/2019 και έως ένα μήνα μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για τον καθορισμό του αριθμού των εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας και το αργότερο έως 05 Ιουνίου 2019, οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιούνται όπως αναφέρει και η εγκύκλιος εφαρμογής του Υπουργείου Μεταφορών ως εξής:

 • Οι πρακτικέ εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια (παράγραφος 2, άρθρο 4,ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μετά το ωράριο εργασίας το αργότερο έως 06/06/2019 (παράγραφος 1.α, β, άρθρο 15, ν. 4599/2019).
 • Το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) πραγματοποιείτε χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή μέσα στο όχημα (παράγραφος 2. αα, άρθρο 10, ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο (2ο εδάφιο παραγράφου 2.α.γγ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Δεν απαιτείτε η δοκιμασία της αναστροφής σε αυτήν την φάση παρά μόνο όταν δημιουργηθούν χώροι διενέργειας εξετάσεων του άρθρου 7 (θα απαιτείτε όταν οι δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται εντός πιστών και αφού τροποποιηθεί η υπαράγραφος 1.ι, άρθρο 7 ν. 4599/2019).
 • Στο δεύτερο στάδιο (πορεία) θα παρίσταται μέσα στο όχημα ένας εξεταστής και ένας εκπαιδευτής, που δεν ανήκει στην σχολή οδηγών η οποία παρείχε εκπαίδευση στον υποψήφιο οδηγό και υπέβαλλε την αίτηση για πρακτικές εξετάσεις και θα πραγματοποιείτε στο δημόσιο οδικό δίκτυο (παράγραφος 2.α.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Τα δύο στάδια της πρακτικής εξέτασης διενεργούνται την ίδια ημέρα με τον ίδιο εξεταστή (παράγραφος 2.α.γγ του άρθρου 10, ν. 4599/2019)..

Στάδιο 2ο

Ένα μήνα μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για τον καθορισμό του αριθμού των εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθμό του απαιτούμενου, και το αργότερο έως 05/Ιουνίου 2019, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται όπως αναφέρει και η εγκύκλιος εφαρμογής του Υπουργείου Μεταφορών ως εξής:

 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια (παράγραφος 2, άρθρο 4,ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εντός ωραρίου από εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης (παράγραφος 2.β.αα του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) πραγματοποιείτε χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή μέσα στο όχημα (παράγραφος 2.β.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο (παράγραφος 2.β.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Δεν απαιτείτε η δοκιμασία της αναστροφής σε αυτήν την φάση παρά μόνο όταν δημιουργηθούν χώροι διενέργειας εξετάσεων του άρθρου 7 (παράγραφος 1.ι, άρθρο 7 ν. 4599/2019).
 • Στο δεύτερο στάδιο (πορεία) θα παρίσταται μέσα στο όχημα ένας εξεταστής και ένας εκπαιδευτής, που δεν ανήκει στην σχολή οδηγών η οποία παρείχε εκπαίδευση στον υποψήφιο οδηγό και υπέβαλλε την αίτηση για πρακτικές εξετάσεις και θα πραγματοποιείτε στο δημόσιο οδικό δίκτυο (παράγραφος 2.β.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Τα δύο στάδια της πρακτικής εξέτασης διενεργούνται την ίδια ημέρα με τον ίδιο εξεταστή (παράγραφος 2.β.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).

Στάδιο 3ο

Από την 06/06/2019 έως και την εφαρμογή της εποπτείας (παράγραφος άρθρο 10) στο μεταβατικό στάδιο, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται όπως αναφέρει και η εγκύκλιος εφαρμογής του Υπουργείου Μεταφορών ως εξής:

 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια (παράγραφος 2 & 3, άρθρο 4,ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εντός ωραρίου από εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης (παράγραφος 2.γ.αα του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) πραγματοποιείτε χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή μέσα στο όχημα (παράγραφος 2.γ.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Οι εξετάσεις του πρώτου σταδίου θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες ή στο οδικό δίκτυο με παράλληλη απαγόρευση της κυκλοφορίας (παράγραφος 2.γ.αα του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Δεν απαιτείτε η δοκιμασία της αναστροφής σε αυτήν την φάση παρά μόνο όταν δημιουργηθούν χώροι διενέργειας εξετάσεων του άρθρου 7. (αφού τροποποιηθεί η υα 50984/2013, παράγραφος 1.ι, άρθρο 7 ν. 4599/2019).
 • Στο δεύτερο στάδιο (πορεία) θα παρίσταται μέσα στο όχημα ένας εξεταστής και ένας εκπαιδευτής, που δεν ανήκει στην σχολή οδηγών η οποία παρείχε εκπαίδευση στον υποψήφιο οδηγό και υπέβαλλε την αίτηση για πρακτικές εξετάσεις και θα πραγματοποιείτε στο δημόσιο οδικό δίκτυο (παράγραφος 2.γ.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).
 • Τα δύο στάδια της πρακτικής εξέτασης διενεργούνται την ίδια ημέρα με τον ίδιο εξεταστή. (παράγραφος 2.γ.ββ του άρθρου 10, ν. 4599/2019).

Ασάφειες – ερωτήματα – απόψεις

Από τα παραπάνω δημιουργούνται ερωτήματα όπως:

 • Μπορεί να πάρει αναβολή η εφαρμογή του νόμου 4599/2019;

Η ισχύς του νόμου 4599/2019 όπως ορίζει το άρθρο 53 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Ο νόμος θεωρείται γνωστός «τοις πάσι» αποκτά τυπική ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί ή να καταργηθεί εκτός από νέου τυπικού νόμου.

Ο νόμος διατηρεί την ισχύ του έως ότου νεότερος καταργήσει τούτον ρητά αναφερόμενος ή σιωπηρώς με διατάξεις αντιθέτου περιεχομένου.

 • Είναι ασφαλισμένος ο υποψήφιος κατά την φάση του πρώτου σταδίου που είναι στο όχημα μόνος του;

Εδώ θα πρέπει να το δούμε συνδυαστικά με άλλες διατάξεις όπως

– την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. που αναφέρει

“O oδηγός μηχανoκίνητoυ oχήματoς και μoτoπoδηλάτoυ επιβάλλεται να έχει, κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να oδηγεί. Tις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και o εκπαιδευόμενoς oδηγός, όταν oδηγεί.

– την παράγραφο 2.α του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.

“Απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.

Σύμφωνα με την υα 50984/2013 το ίδιο εφαρμόζετε και για τις πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών μοτοσικλέτας και στα δύο στάδια.

Μην ξεχνάτε οι παλιοί πως κάποτε υπήρχε ο “σαλίγκαρος” που ο οδηγός ήταν μόνος του.

Η ασφάλεια θα είναι απαραίτητη μετά την ολοκλήρωση του 3ου μεταβατικού σταδίου.

 • Μπορεί ένας εκπαιδευτής να ανέβει σε όχημα άλλης σχολής χωρίς σχέση εργασίας;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, ν. 4599/2019 ο φορέας που διοργανώνει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις είναι οι διευθύνσεις ή τα τμήματα μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.

Οι παριστάμενοι εκπαιδευτές στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών είναι είτε εργαζόμενοι είτε αυτοαπασχολούμενοι και οπότε ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ ανάλογα με την ιδιότητα τους.

Η εντολή για την παράσταση μας στις πρακτικές εξετάσεις δίδεται από την Περιφέρεια κατ΄απαίτηση του νόμου 4599/2019.

Ο νόμος δεν καθορίζει να υπάρχει σχέση εργασίας με την ιδιοκτήτρια σχολή οδηγών που ανεβαίνει στο αυτοκίνητο της για λόγους ασφαλείας μόνο και για το μεταβατικό στάδιο μόνο.

 • Υπάρχουν κυρώσεις αν εκπαιδευτής αρνηθεί να παρασταθεί τις πρακτικές εξετάσεις;

Η παράγραφος 3.γ του άρθρου 9 προβλέπει ποινές και κυρώσεις για τους εκπαιδευτές  των άρθρων 14 έως 18 του π.δ. 208/2002 (Α΄194).

Η παράγραφος 5β του ίδιου άρθρου αναφέρει:

“τη δημιουργία εμποδίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών”

Κατά τη γνώμη μου αν δεν παρασταθεί θα τον παραπέμψουν σε πειθαρχικό συμβούλιο.

 • Αν κατά τον προγραμματισμό δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές σε μία κατηγορία θα προγραμματίζεται;

Δεν έχουν προβλέψει εκτός των νησιών τι θα γίνει αν δεν υπάρχει πλήθος υποψηφίων σε δύο και πάνω σχολές ή αιτούνται για εξετάσεις ειδικές κατηγορίες όπως ΑΜΕΑ, ΣΕΣΟ κλπ

 • Τι θα γίνει αν το όχημα χαλάσει κατά τις εξετάσεις αφού ο υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις μόνο με το όχημα που εκπαιδεύτηκε;

Δεν έχει προβλεφθεί τι θα γίνει σε περίπτωση που ένα όχημα χαλάσει στις εξετάσεις. Αν θα εφαρμοστούν αυτά που αναφέρει η 50984/2013 ή αυτό που αναφέρει ο νόμος αφού είναι νεότερος.

 • Μπορεί σχολή οδηγών να ζητήσει εξαίρεση ζευγαριών από συγκεκριμένες σχολές ανταγωνιστές;

Δεν έχει προβλεφθεί.

 

Υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν.

Άρθρο Παράγραφος Θέμα Χρόνος
3 2 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, μετά από αίτησή τους όλες οι σχολές εκπαίδευσης οδηγών, που προσφέρονται να παρέχουν στους υποψήφιους εξεταστές δωρεάν υπηρεσίες για την εκμάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχημάτων.
3 1 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, ο αριθμός των εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθμό του απαιτούμενου 1ο δίμηνο κάθε έτους
4 11  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη για την ανάλυση του κόστους λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης για τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, καθορίζεται το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και το ελάχιστο κόστος χρέωσης του εκπαιδευόμενου και οι κυρώσεις για τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, που παρέχουν υπηρεσίες σε τιμές κατώτερες του ελάχιστου κόστους χρέωσης.
5 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάδοσης και καταγραφής, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι τρόποι επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, η λειτουργία του φορέα επεξεργασίας τους, ο χρόνος τήρησής τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (10) έτη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρήση των μέσων και την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 2472/1997, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
5 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των οπτικοακουστικών μέσων μετάδοσης και καταγραφής, οι διαδικασίες τοποθέτησης και έγκρισής τους οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. 5-Ιουλ
6 3 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται και του καταγεγραμμένου υλικού που αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας του έργου των εξεταστών, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα IV του π.δ.51/2012, η διαδικασία αξιολόγησης, τα προσόντα των ασκούντων την εποπτεία του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
7 2  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του πρότυπου ειδικά διαμορφωμένου χώρου όπου διενεργούνται οι ειδικές δοκιμασίες.
8 1 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Κέντρου Ελέγχου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείρισή του.
8 5 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, οι χρήστες, ο τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώματα των χρηστών, η δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργίας με άλλα συστήματα, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή νομοθετική πρόβλεψη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.
8 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και ο σκοπός ο τρόπος επεξεργασίας και η τήρηση των δεδομένων αυτών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη μεθοδολογία, την οργάνωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ως υποκειμένου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9 4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων της προηγουμένης παραγράφου, καθορίζονται και κατατάσσονται οι παραβάσεις κατά τη διαδικασία εξετάσεων, και καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η βεβαίωση των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της.
10 4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες εποπτείας στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
14 1γγ Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του σήματος και οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τοποθέτησής του.
14 3 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς και στους συνοδούς σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του ν. 2696/1999 κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
15 1στ  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου σε συγκεκριμένες Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, αν για αντικειμενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η προσαρμογή στο νέο σύστημα διενέργειας των εξετάσεων, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα μέχρι την προσαρμογή στο νέο σύστημα διενέργειας εξετάσεων.
15 2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία με τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας από τους συμμετέχοντες εξεταστές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία με τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και σε άλλους κοινωνικούς φορείς από τους συμμετέχοντες εξεταστές του πρώτου εδαφίου, η ύλη, το πρόγραμμα και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση των υφιστάμενων εξεταστών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
15 4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι γλώσσες στις οποίες μεταφράζεται και διατίθεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης, και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.