Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για τις πρακτικές εξετάσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών.

Οι διευκρινίσεις αναφέρονται

 • Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, εφαρµογή έχει η παρ. 4 του άρθρου
  8Α της α’ σχετικής, σύµφωνα µε την οποία, απαιτείται παραχώρηση του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση. Επισηµαίνεται ότι, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει υποχρεωτικά γνήσιο υπογραφής.
 • Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία προσόντων και
  συµπεριφοράς ανήκει σε αποβιώσαντα και προσκοµίζεται από άτοµο που περιλαµβάνεται στους εγγύτερους συγγενείς του, απαιτείται η προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
 • Επισηµαίνεται ότι, σε εφαρµογή των οριζόµενων στην ίδια διάταξη νόµου (παρ. 8 του
  άρθρου 4), κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των οδηγών άνω των 74
  ετών, από την Οµάδα Α της πίσω όψης (Τµήµα ΙΙΙ) του ∆ελτίου Εκπαίδευσης και
  Εξέτασης (∆.Ε.Ε.), δεν διενεργούνται οι ειδικές δοκιµασίες, εξαιρουµένων:

  • του ελέγχου για την προετοιµασία του οχήµατος και επιπλέον, κατά την εξέταση µε
   δίκυκλο, του ελέγχου για τη χρήση κράνους και λοιπών προστατευτικών και
  • του ελέγχου για τη λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχηµα, ή
   αντιστοίχως, κατά την εξέταση µε δίκυκλο, του ελέγχου για την ακινητοποίηση,
   στάθµευση δικύκλου και ασφαλή αποµάκρυνση από αυτό.

Η εγκύκλιος για τις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς άνω των 74

Πληροφοριακό_έντυπο_ανανέωσης άνω των 74 ετών