Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε κατόπιν του παρακάτω αιτήματος μας μα διαβεβαίωσαν ότι θα μας απαντήσουν για το ασφαλιστικό προϊόν που προβλέπεται από την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν.4599/2019 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών Α3/Οικ. 25125/2663/1-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΩΛ465ΧΘΞ-ΥΔ3).

Το αίτημα που διαβιβάσαμε στις ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε είναι:

Κύριοι,

Θέλουμε να προβείτε σε πρόσθετη πράξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με αριθμό

 • 21404329 εταιρίας ………….
 • 21454828 εταιρίας ………….            
 • 21482306 εταιρίας ………….
 • 21482314 εταιρίας ………….
 • 21474787 εταιρίας ………….
 • 21442235 εταιρίας ………….
 • 21454825 εταιρίας ………….
 • 21568075 εταιρίας ………….
 • 20511733 εταιρίας ………….

που διατηρούμε στην εταιρία σας για τα εκπαιδευτικά οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας αντίστοιχα

 • ΚΙΒ…..
 • ΝΗΙ…..
 • ΝΙΒ…..
 • ΝΗΡ…..
 • ΝΕΥ…..
 • ΚΙΗ…..
 • ΝΙΡ…..
 • ΝΖΝ…..
 • ΝΗΒ…..

 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών Α3/Οικ. 25125/2663/1-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΩΛ465ΧΘΞ-ΥΔ3) ως εξής:

 1. Πρόσθετη πράξη για ασφάλιση ιδίων ζημιών με απαλλαγή ……….. €.
 2. Πρόσθετος όρος επέκτασης κάλυψης απώλειας εισοδήματος εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για διάστημα 1 μήνα αξίας …………. €.

Με εκτίμηση

Για να αναβληθεί η εφαρμογή του νόμου 4599/2019 θα πρέπει σε έναν άλλο νόμο να συμπεριληφθεί διάταξη αλλαγής ισχύος του παραπάνω νόμου.