Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για το πως οι επιτυχόντες στις πρακτικές εξετάσεις για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών μπορούν να οδηγούν.

Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες μπορούν να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της ελληνικής επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Θέμα : Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Σχετ. : α. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A’ 101) β. Το άρθρο 8Α της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056)

Στο πλαίσιο διασφάλισης, κατά το δυνατόν, της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (άνω των 74 ετών) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και της ομαλής υλοποίησης της διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης της άδειάς τους, δεδομένης και της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού φακέλων στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας και της συνεπακόλουθης (πιθανής) καθυστέρησης για την ολοκλήρωση (παραλαβή νέου εντύπου άδειας) της ίδιας διαδικασίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι εν λόγω οδηγοί (άνω των 74 ετών) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31 Ιουλίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιτύχει έως την έκδοση της παρούσας, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της ελληνικής επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση περισσότερων της μιας κατηγοριών της άδειάς του και ως εκ τούτου διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί να ανανεώσει, η ως άνω βεβαίωση χορηγείται μετά από κάθε επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η/οι εν λόγω βεβαίωση/εις παραδίδεται/νται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα εκδίδεται με μοναδικό σκοπό την εξομάλυνση της οικείας διοικητικής διαδικασίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της παρ. 1.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) και ισχύει, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους (τηρουμένων των προϋποθέσεων της ιδίας διάταξης) να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία

Μεταφορών & Επικοινωνιών οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας. Αυτονόητο είναι ότι, στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την προαναφερθείσα δυνατότητα για έγκαιρη υποβολή της αίτησης, παρέχεται ουσιαστικά το δικαίωμα να οδηγούν (οχήματα αντίστοιχης κατηγορίας) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Συνημμένα έγγραφα

  1. Η εγκύκλιος
  2. Υπόδειγμα βεβαίωσης