Σε ερώτημα Διεύθυνσης Μεταφορών προς νομικό σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας απάντησε εν ολίγοις ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατέθηκε πληροί τις προϋποθέσεις και πρέπει να προγραμματιστούν πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Το καίριο σημείο της απάντησης του νομικού συμβούλου

Στην προκειμένη περίπτωση προσκομίστηκε από τον υποψήφιο οδηγό ……………………… διά του εκπαιδευτή του ……………………….., το με αρ. 914185/2019 πιστοποιητικό ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του κυρίου του  εκπαιδευτικού οχήματος …………………………………….., ποσού ……Ε και διάρκειας ….. ημερών, ήτοι από 5-4-2019 μέχρι ………………..  ,με συνημμένο παράρτημα ειδικών όρων, στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται ρητά ότι : «με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου η Εταιρία αναλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη του υποψηφίου οδηγού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής του εξέτασης έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και για το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό κάλυψης. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψηφίων οδηγών δημοσίους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς».

Επομένως το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ.10 Ν. 4599/2019 και το αίτημα του υποψήφιου οδηγού για προγραμματισμό σε δοκιμασία συμπεριφοράς και προσόντων, πρέπει να ικανοποιηθεί .

Απάντηση νομικού συμβούλου