Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι για το αν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πληροί τις προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) περί ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων, συνιστά στις υπηρεσίες αν έχουν αμφιβολίες για την πλήρη παροχή των κατά τα ανωτέρω ασφαλιστικών καλύψεων, να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειάς σας, προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να σας παράσχει την αρωγή της.

Ευτυχώς υπάρχει και το αυτονόητο.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Θέμα : Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) περί ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων

Σχετ· : α· Ο ν. 4599/2019 (A’ 40/04-03-2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ. 29114/3261/10-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.:
7ΧΜΔ465ΧΘΞ-Ξ8Ω) του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ. 25125/2663/01-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.:
ΩΚΩΛ465ΧΘΞ-ΥΔ3) του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. 216595/135/28-03-2019 επιστολή της Ε.Α.Ε.Ε. με τίτλο «Πρόταση Ε.Α.Ε.Ε. σχετικά με την ειδική ασφαλιστική κάλυψη υποψηφίων οδηγών που προβλέπει ο ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α’ 40)»
ε. Η με αριθμό πρωτ. Α3/20038/2212/19-03-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΑΛΧ465ΧΘΞ- 7ΡΕ) του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
στ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.:
9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0) του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών

«Με την ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο ενημερωθήκατε, κατόπιν και σχετικής έγγραφης δέσμευσης εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών – μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E.), για τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις που θα παρέχονται από αυτές στο πλαίσιο υλοποίησης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 και ακολούθως, κατόπιν και της εκδόσεως της ανωτέρω β’ σχετικής, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, έχει αρχίσει η έκδοση των σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο, οι ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτείται να εμπεριέχονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προκειμένου να πληρούνται τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη νόμου, έγκεινται συνοπτικά στις εξής:

■ Ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος.
■ Ασφάλιση ιδίων ζημιών για κάθε εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα με συμφωνηθέντες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όρους (π.χ. απαλλαγή).
■ Προσθήκη στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος όρου – επέκτασης κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με συμφωνηθέντες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όρους.

Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης, χωρίς να αναιρούνται από τυχόν περαιτέρω ειδικούς όρους του συμβολαίου και χωρίς να τίθενται περαιτέρω προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο διασφάλισης της ορθής, ομαλής και ενιαίας εφαρμογής της ρύθμισης και της τήρησης των απαιτήσεων αυτής και της απρόσκοπτης υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, συνιστάται, στις περιπτώσεις υποβληθέντων στις Υπηρεσίες σας ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για τα οποία, προκύπτουν, από τον διενεργηθέντα έλεγχό σας, αμφιβολίες για την πλήρη παροχή των κατά τα ανωτέρω ασφαλιστικών καλύψεων, να απευθύνεστε στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειάς σας, προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να σας παράσχει την αρωγή της.»

Ηεγκύκλιος