Με εγκύκλιο του το υπουργείο μεταφορών πληροφορεί και καθορίζει την διαδικασία παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Παράταση

1. H ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.

Χορήγηση βεβαίωσης

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:

  • Χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα
  • Υποχρεούται να προγραμματίζει τον ενδιαφερόμενο έως την αναγραφόμενη στη βεβαίωση ημερομηνία.

Χορήγηση βεβαίωσης μέχρι την έκδοση του διπλώματος

2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης:

  • Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών χορηγεί άμεσα στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το  υπόδειγμα και δύναται να αναζητά τον προσφορότερο τρόπο για την επίτευξη της άμεσης χορήγησης της βεβαίωσης (όπως είναι, μεταξύ άλλων, η άμεση αποστολή του πρακτικού εξέτασης από τον εξεταστή στην αρμόδια Υπηρεσία).

Κατάργηση της εναλλαγής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) καταργούνται.

Τα καταργηθέντα εδάφια αφορούσαν τον περιορισμό, κατά τον οποίο, ο παριστάμενος εκπαιδευτής σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δεν επιτρεπόταν να ανήκει στη Σχολή Οδηγών που παρείχε στον εξεταζόμενο μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και την εξαίρεση από τον ίδιο περιορισμό των νησιωτικών περιοχών με μία (1) μόνο Σχολή Οδηγών.

Ως εκ τούτου, από τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4618/2019, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού και οδηγού, παρίσταται εκπαιδευτής της Σχολής Οδηγών στην οποία ανήκει το εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα και με το προ της δημοσίευσης του ν. 4599/2019 σχετικό πλαίσιο.

Εγκύκλιος παράτασης