Με τον ν. 4644 Τεύχος A’ 197/09.12.2019 “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης.” άνοιξε ο δρόμος για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας.

Η αναγνώριση αυτή των αδειών οδήγησης αφορά σε άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις χώρες αυτές και των οποίων οι κάτοχοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στην επικράτεια της άλλης χώρας.

Με την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης όλοι οι πολίτες που έχουν είτε τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη είτε την προσωρινή διαμονή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής άδεια οδήγησης της χώρας που διαμένουν χωρίς την υποχρέωση θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης.

Στην άδεια οδήγησης που θα τους χορηγείται θα καταχωρούνται όλες οι κατηγορίες για τις
οποίες είχαν δικαίωμα να οδηγούν σύμφωνα με τις αναγραφόμενες κατηγορίες στην
εκδοθείσα άδεια οδήγησης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας, πλην των εθνικών κατηγοριών που δεν αναγνωρίζονται ούτε με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ που αφορά τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ.

Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι να βοηθήσει τους πολίτες των δύο χωρών, που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο έδαφος της άλλης χώρας, να αποκτήσουν άδεια οδήγησης της χώρας που ζουν προσκομίζοντας μόνο ιατρικά πιστοποιητικά υγείας και ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη της ΕΕ με ελληνικές άδειες οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ.

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει από την ημερομηνία της τελευταίας κοινοποίησης με την οποία
τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλληλοενημερώνονται γραπτώς, μέσω διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύς της.

Αναμένετε η υπουργική απόφαση εφαρμογής.