Στις 26 Μαρτίου, ο γενικός διευθυντής της DG MOVE, Henrik Hololei, απέστειλε επιστολή  στα κράτη μέλη της ΕΕ ζητώντας τους να κοινοποιήσουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσω μιας ενιαίας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu ) εθνικά μέτρα σχετικά με την επέκταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με το σύστημα COVID-19 όσον αφορά την ισχύ των αδειών και πιστοποιητικών που χορηγούνται σε ιδιώτες και επαγγελματίες μεταφορείς και εργαζομένους .
Κάλεσε επίσης τις εθνικές αρχές να λάβουν υπόψη αυτές τις πληροφορίες κατά την επιβολή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τους επαγγελματίες μεταφορείς και τους εργαζομένους που εκτελούν διεθνείς δραστηριότητες.

 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη στην ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

– Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ (ή η εθνική) και οι ειδικές διατάξεις

– Σύντομη περιγραφή του μέτρου

– Η προβλεπόμενη διάρκεια της παράτασης (ημερομηνία, από-έως)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές ενημερώνονται για τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν άλλα κράτη μέλη, η ΕΚ θα δημοσιεύσει τις εθνικές πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μεταφοράς Coronavirus .

Σημειώστε ότι πρόκειται για μια πρώτη γενική δήλωση, η οποία πρέπει να ακολουθείται από ” συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις (κοινοτικές ή εθνικές) που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτή την κατάσταση θα εντοπιστούν και θα κοινοποιηθούν το συντομότερο δυνατό “. Οι υπηρεσίες της ΓΔ MOVE επεξεργάζονται επί του παρόντος αυτόν τον κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων των οδικών μεταφορών, και σκοπεύουν να το δημοσιεύσουν το συντομότερο δυνατόν. Μια ειδική IRU Flash Info θα ακολουθήσει αμέσως.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μια ενοποιημένη επισκόπηση της παγκόσμιας κατάστασης της επιδημίας Coronavirus (COVID-19) είναι διαθέσιμη στην  ιστοσελίδα IRU Info Flash.