Στον παρακάτω πίνακα είναι όλες οι νέες ημερομηνίες (που ισχύουν έως σήμερα 29/04/2020) για τις λήξεις διπλωμάτων, πιστοποιητικών, αδειών και ότι άλλο αφορά αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών:

Από παράληψη το Υπουργείο Μεταφορών δεν συμπεριέλαβε τις άδειες των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και θα πρέπει να το κάνει.

Περιγραφή

Ημ. Λήξης Εγκύκλιος

Διπλώματα – ΠΕΙ – ADR

Διπλώματα οδήγησης ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ που έχουν λήξει από 01/01/2020  έως 31/07/2020 και οι κάτοχοι τους δεν έχουν υπερβεί το  65 έτος της ηλικίας τους 31/07/2020

Α3/23659/2693

29-04-2020

Διπλώματα οδήγησης ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ που έχουν λήξει από 01/01/2020  έως και 31/07/2020 και οι κάτοχοι τους έχουν υπερβεί το  65 έτος της ηλικίας τους 30/09/2020
Διπλώματα οδήγησης C, D, CE, DE, που έχουν λήξει από 01/01/2020  έως και 31/07/2020 ανεξαρτήτου ηλικίας του κατόχου 31/07/2020
ΠΕΙ φορτηγού ή λεωφορείου ανεξαρτήτου ηλικίας του κατόχου 31/07/2020
Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) που λήγουν από 16/03/2020 έως και 30/06/2020 + 6 μήνες από την λήξη τους

Ε.Δ.Χ.

Ειδικές άδειες οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων που λήγουν από 16/03/2020 έως 31/05/2020 (πρέπει να παραταθεί μέχρι 31/07/2020  που είναι η παράταση για τις άδειες οδήγησης και σε άλλες περιπτώσεις έως 30/09/2020 που είναι η παράταση για τους κατόχους άνω των 65 ετών) 31/05/2020

Α 19597/1031

20-03-2020

ADR – ΣΑΜΕ

Πιστοποιητικά ADR οδηγού που έχουν λήξει από 18/03/2020 έως και 31/05/2020 30/11/2020

Γ4/19185/590

18-02-20

Άδεια οδικού μεταφορέα

Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών 31/07/2020

οικ.23083/1222

10-04-2020

ΚΤΕΟ – Εκλεκτές

Πιστοποιητικά ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP που λήγουν από 01/12/2019 έως και 30/06/2020 30/06/2020

Γ4/17174/535

12-03-2020

Ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων που λήγουν από 14-3-2020 έως και 3-5-2020. 70 ημέρες από  την λήξη

25196/385

29-04-2020

Φύλλα δοκιμών και πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος μεταφοράς

επικίνδυνων εμπορευμάτων που λήγουν από 16/03/2020

45 ημέρες από την λήξη

Γ4/20131/624

23-03-2020

Οχήματα

Δελτία στάθμευσης ΑΜΕΑ (πρέπει να παραταθεί μέχρι 31/07/2020  που είναι η παράταση για τις άδειες οδήγησης και σε άλλες περιπτώσεις έως 30/09/2020 που είναι η παράταση για τους κατόχους άνω των 65 ετών) 30/04/2020 23086/1223

  09-04-2020

Όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου που λήξει από16/03/2020 έως και 31/12/2020 31/12/2020

Α 24937/1323

28-04-2020

Όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης 31/12/2020
Όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών

τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

31/12/2020
Όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης 31/12/2020
Όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό 31/12/2020
η ισχύς της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

Επομένως μέχρι την ημερομηνία αυτή, δύνανται να τίθενται σε κυκλοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 711/1977 (Α’ 284), μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεότερης.

31/08/2020

 

Πίνακας λήξεων σε pdf (Ανοίγει σε νέο παράθυρο)