Στις 27/5/2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10 έως 24) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές.

Με τον κανονισμό θεσπίζονται ειδικά και προσωρινά μέτρα για την ανανέωση και την παράταση της περιόδου ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης.

Άδειες οδήγησης

Η ισχύς των αδειών οδήγησης οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται, ή ότι έχει παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών από την ημερομηνία λήξης ισχύος που αναφέρεται σε κάθε άδεια οδήγησης.

ΠΕΙ

Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται, ή ότι έχουν παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών σε κάθε περίπτωση. Τα ΠΕΙ παραμένουν αναλόγως σε ισχύ.

Βεβαίωση βαθμονόμησης συσκευής ταχογράφου

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, οι τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί ή θα έπρεπε να διενεργηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, διενεργούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

ΚΤΕΟ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και το σημείο 8 του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, οι προθεσμίες για τη διενέργεια των τεχνικών ελέγχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί ή θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται, ή ότι έχουν παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 της οδηγίας 2014/45/ΕE και το σημείο 8 του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου με ημερομηνία λήξης μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται, ή ότι έχει παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών.

Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) φορτηγού ή λεωφορείου

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, η ισχύς των κοινοτικών αδειών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, η ισχύς των βεβαιώσεων οδηγού, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

Δείτε τον Κανονισμό γι όλες τις παρατάσεις