Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε παράταση για την Ελλάδα των προσωρινών μέτρων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2020/698, τα οποία θα ισχύουν πλέον για αιτήσεις ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού που υποβάλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προσωρινά μέτρα του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 Κανονισμού 2020/698
προβλέπουν ότι οι οδηγοί που καταθέτουν αίτηση ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού στο διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020 μπορούν να οδηγούν για διάστημα δύο μηνών ή έως ότου χορηγηθεί η κάρτα (εάν χορηγηθεί πριν τους δύο μήνες), χωρίς την κάρτα ταχογράφου αλλά με τις προϋποθέσεις της Β1/οικ.33322/979/9-6-2020 (ΑΔΑ 6Μ2Υ465ΧΘΞ-Α41) και της Φ450/31518/924/19-6-2020 (ΑΔΑ 64Ο1465ΧΘΞ-1Μ7) ) εγκυκλίων, (πραγματοποίηση χειρόγραφων καταγραφών, διαδρομή αποκλειστικά σε κοινοτικό έδαφος κλπ).

Οι υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών δεν θα χορηγούν πλέον στους οδηγούς την δίγλωσση βεβαίωση της Β1/οικ.33322/979/9-6-2020 (ΑΔΑ 6Μ2Υ465ΧΘΞ-Α41) εγκυκλίου αλλά το αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας οδηγού το οποίο εκδίδεται πλέον αυτόματα σε δίγλωσση μορφή (ελληνικά/αγγλικά).

Το δίγλωσσο αποδεικτικό κατάθεσης αιτήματος θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος, μαζί με αντίγραφο της απόφασης της Ε.Επιτροπής στα αγγλικά, ώστε να αποδεικνύεται αν χρειαστεί σε έλεγχο στο εξωτερικό η παράτασης ισχύος των προσωρινών μέτρων για την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μεταφορών παρακαλούνται να χορηγούν αντίγραφο της συνημμένης απόφασης της Ε.Επιτροπής στα αγγλικά στους οδηγούς διεθνών μεταφορών.

Η εγκύκλιος