Με  εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών και αφού έχουν εκδοθεί οι κανονιστικές πράξεις:

  • Β6/223206/6-8-2021 κυα « Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)» και
  • Β6/221571/11-8-2021 υα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β6/36080/1318/24-10-2017 (Β’ 3749) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών»

γνωστοποιεί ότι η έναρξης λειτουργίας και δραστηριοποίησης των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), οι οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Συνοπτικά, μεταξύ των κυριότερων αλλαγών περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Έναρξη Λειτουργίας ΣΕΚΑΜ

Για την έναρξη λειτουργίας ΣΕΚΑΜ καταργείται η υποχρέωση υποβολής προηγούμενης αναγγελίας λειτουργίας. Πλέον, για την άσκηση του επαγγέλματος υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της Σχολής και στη συνέχεια το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Σε περίπτωση ίδρυσης παραρτήματος, για κάθε ένα από τα παραρτήματα θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Β6/36080/1318/2017 (Β’ 3749) υα, ως ισχύει, και υποβάλλεται χωριστή γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση
Μεταφορών Επικοινωνιών όπου ο χώρος λειτουργίας του Παραρτήματος.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν τη γνωστοποίηση να έχει συγκεντρώσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της Β6/223206/6-8-2021 κυα, και περιλαμβάνονται στο έντυπο γνωστοποίησης του Παραρτήματος. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση αλλά τηρούνται σε φάκελο στο χώρο λειτουργίας της Σχολής, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτής.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  www.notifybusiness.gov.gr , το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

2. Μεταβολές κατά τη διάρκεια λειτουργίας

Σε περίπτωση που πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έντυπο γνωστοποίησης του Παραρτήματος της σχετ. (2) κυα, η υπόψη Σχολή υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Για τις μεταβολές γνωστοποίησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με της αρχικής γνωστοποίησης. Γνωστοποίηση υποβάλλεται και σε περιπτώσεις: αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, παύσης λειτουργίας και μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

3. Διαδικασία ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Στα άρθρα 6, και 8-10 της σχετ. (2) κυα, καθορίζεται το πλαίσιο σχετικά με τους ελέγχους και τις διοικητικές κυρώσεις αναφορικά με τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά της γνωστοποίησης. Δίνεται η δυνατότητα επιτόπου και εξ’ αποστάσεως ελέγχων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών όπου υπάγεται ο χώρος λειτουργίας της ΣΕΚΑΜ, επί ποσοστού 10% επί των αρχικών γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος, και επί ποσοστού τουλάχιστον 5% επί των μεταβολών γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται ετησίως. Οι έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία των ΣΕΚΑΜ περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. Β6/36080/1318/2017 (Β’ 3749) υα, όπως τροποποιήθηκε.

4. Μεταβατικές διατάξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κεφαλαίου ΚΓ του ν. 4442/2016, οι Σχολές που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των σχετ. (2) και (3) αποφάσεων, ήτοι έως 30/8/2022, να υποβάλλουν γνωστοποίηση χωρίς καταβολή παραβόλου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι ΣΕΚΑΜ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους. Αν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των 12 μηνών μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, η Σχολή υποχρεούται σε γνωστοποίηση.

5. Παράβολο γνωστοποίησης

Για την υποβολή της γνωστοποίησης υποβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 της σχετ. (2) κυα, το παράβολο εισπράττεται κατά 80% υπέρ των Περιφερειών και κατά 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ, όπως σας κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ7/232630/1-9-2021 (ΑΔΑ:68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) εγκύκλιο.