Στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα δικαιώματα τους.

Θα παραθέσουμε τι ισχύει για την επανεξέταση αυτών που έχουν αποτύχει κατά την διάρκεια των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης οποιαδήποτε κατηγορίας.

Αλλαγή ημερομηνίας πρακτικής εξέτασης

Ο υποψήφιος για οποιονδήποτε λόγο μπορεί με αίτηση του μέχρι και την προηγούμενη ημέρα να ακυρώσει την εξέταση του  αφού προηγουμένως κάνει αίτηση στην υπηρεσία μεταφορών.

” Απουσία υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για λόγους υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο που καθιστά αδύνατη την παρουσία τους, στην προγραμματισμένη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματισμός γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού της οικείας υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν και στο Δ.Ε.Ε. τίθεται σχετική εγγραφή στη στήλη του αποτελέσματος «Αδυναμία εξέτασης. Αριθμ. πρωτοκόλλου αίτησης/ημερομηνία» και δεν καταβάλλεται ξανά το προβλεπόμενο ποσό.”

(Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 της υα 50984 για την άδεια οδήγησης)

Χρονικό διάστημα επανεξέτασης

Όσοι απορρίπτονται κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, με την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημέρα απόρριψής τους.

(Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 24 της υα 50984 για την άδεια οδήγησης)

Επανεξέταση από άλλη επιτροπή εξετάσεων

Όποιος απορριφθεί και για οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος την επανεξέταση του από δευτεροβάθμια επιτροπή εξέτασης. Η εξέταση τότε θα λάβει χώρα εντός δύο ημερών και εντός ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας Μεταφορών.

Προσοχή. Την επανεξέταση από δευτεροβάθμια επιτροπή πρέπει να την ζητήσει ο υποψήφιος, δεν θα τον ρωτήσει κανείς. Για να το ζητήσει πρέπει να το γνωρίζει και για να το γνωρίζει πρέπει να του το πει ο εκπαιδευτής του.

“Έχουν, επίσης, δικαίωμα να ζητήσουν από την επιτροπή, αμέσως μόλις τους ανακοινωθεί το απορριπτικό αποτέλεσμα, την επανεξέτασή τους από δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία πραγματοποιείται εντός δύο (2), το πολύ, εργάσιμων ημερών. Όσοι από τους υποψηφίους απορρίπτονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης από πρωτοβάθμια επιτροπή με την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημέρα απόρριψής τους.”

(Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 24 της υα 50984 για την άδεια οδήγησης)