Με το άρθρο 63 του ν. 4530/2018 (Α΄59/30.3.2018) τροποποιήθηκε το πδ 74/2008 που αφορά το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

ΜΕ την παράγραφο 1 του άρθρου γίνεται αντικατάσταση των ορισμών με απλούς και κατανοητούς όρους ως εξής:

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.): Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα και επιτρέπει στους κατόχους του να οδηγούν συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κατηγορίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) διακρίνονται σε:

α) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών, τα οποία αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων D1, D, D1E, DE όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων C1, C, C1E, CE όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/2012. Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 ή επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 προστίθενται στις εξαιρέσεις και οχήματα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 αντικαταστάθηκε ο όρος ιδιωτικός σκοπός με τον όρο προσωπική χρήση δίνοντας έτσι λύση στην έννοια ιδιωτική μεταφορά, που πλέον εξαιρούνται από το ΠΕΙ οι μεταφορές που αφορούν προσωπική χρήση.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 63 προστέθηκε και το «εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρίζεται αμοιβαία από τα κράτη-μέλη στο έδαφός τους» για την απόδειξη κατοχής ΠΕΙ από ξένους υπηκόους που εργάζονται στην χώρα μας.

Με την παράγραφο 5 καθορίζονται κυρώσεις για τις σχολές ΠΕΙ και τους διευθυντές σχολών των παραπάνω σχολών σε περίπτωση παραβάσεων.

Για τις σχολές ΠΕΙ οι κυρώσεις, είναι συνδυασμός χρηματικού προστίμου από 200 έως 1000 € και αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από 1 έως 6 μήνες ανάλογα με την κατάταξη της παράβασης. Προβλέπονται δε κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής ή συρροής παραβάσεων.

Για τους διευθυντές σπουδών οι κυρώσεις είναι απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων, καθώς και απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι., σε όλη την επικράτεια από έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες.

Εκκρεμεί έκδοση Υπουργικής Απόφασης για εξειδίκευσης κατάταξης των παραβάσεων ανάλογα με την σοβαρότητα, αλλά και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την παράγραφο 6 καθορίζεται για μία ακόμη φορά ότι οι εξετάσεις των ΠΕΙ θα πραγματοποιούνται μηχανογραφικά αλλά εκκρεμεί έκδοση Υπουργικής απόφασης

Κατεβάστε άτυπη κωδικοποίηση του πδ 74 έως 30-02-2018