Είναι γνώριμη η εικόνα όπου 5 αυτοκίνητα κλείνουν 3 λωρίδες δρόμου ή αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα ή η μεσαία και η αριστερή λωρίδα να είναι γεμάτες και η δεξιά άδεια.

Η οδική συμπεριφορά μας σε οδούς με πάνω από δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν είναι και η καλύτερη και υπάρχουν διάφορες απόψεις όπως

  • αυτοί που οδηγούν αργά πρέπει να είναι στην δεξιά λωρίδα και αυτοί που οδηγούν γρήγορα μπορούν να είναι στην αριστερή λωρίδα
  • αφού οδηγώ σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας μπορώ να παραμείνω στην αριστερή λωρίδα
  • τι με νοιάζει εμένα αν θέλει ας περάσει από επάνω μου
  • γιατί να τον αφήσω να με περάσει
  • τι βιάζετε θα περάσω ακόμη δύο αυτοκίνητα και θα πάω στην άκρη

Ας δούμε τι ισχύει και πως οδηγούμε με μόνο ένα στόχο την ασφάλεια μας στις μετακινήσεις.

Η θέση στο οδόστρωμα καθορίζετε από τις τρεις (3) πρώτες παραγράφους του άρθρου 16 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αναφέρει:

“Άρθρo 16: Θέση επί της oδoύ

  1. Στo oδικό δίκτυo της Χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας.

O oδηγός κάθε oχήματoς υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και αν ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.

2. O oδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απoλύτoυ ανάγκης, υπoχρεoύται να κινείται απoκλειστικά στις καθoρισμένες, για την κατηγoρία τoυ oχήματός τoυ ειδικές oδoύς, oδoστρώματα και λωρίδες κυκλoφoρίας όπoυ υφίστανται τέτoιες. Aν δεν έχει oριστεί λωρίδα κυκλoφoρίας ή ειδική oδός γι’ αυτoύς, oι μεν oδηγoί φoρτηγών, λεωφoρείων και βραδυκίνητων και βραδυπoρoύντων γενικά oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, τηρoυμένων των διατάξεων τoυ άρθρoυ 17 παράγραφος 6 τoυ Kώδικα αυτoύ, να oδηγoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα κυκλoφoρίας στις oδoύς oι oπoίες έχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κατά κατεύθυνση, oι δε oδηγoί μoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και μη μηχανoκίνητων oχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά μήκoς oποιoυδήπoτε πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας βατoύ ερείσματoς της oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται δυσχέρεια στoυς χρησιμoπoιoύντες αυτό, άλλως πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ oδoστρώματoς.

3. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1, σε oδoστρώματα πoυ είναι χωρισμένα σε δύo ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται να oδηγoύν αυτά μέσα στα όρια μιας λωρίδας και κατά τo δυνατόν στo μέσo αυτής.

Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οδηγός πρέπει να κινείτε στο δεξιό άκρο της οδού και αυτό είναι εύκολο όταν κινούμαστε σε οδό με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κανένας δεν παραπονιέται.

Σε οδό με δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση αν δεν έχει κίνηση επιλέγουμε την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ενώ αν η κίνηση είναι πυκνή τότε κινούμαστε σε παράλληλους στοίχους, δηλαδή επιλέγουμε μία λωρίδα κυκλοφορίας και διατηρούμε την πορεία μας σε αυτήν σύμφωνα με την ροή της κυκλοφορίας και χωρίς να γινόμασετ εμπόδιο σε αυτήν.

Τα φορτηγά (τα οχήματα που λέει η άδεια κυκλοφορίας φορτηγό) ανεξαρτήτου μικτού βάρους και τα λεωφορεία, κινούνται στην δεξιά μόνο λωρίδα κυκλοφορίας, ανεξάρτητα με τον αριθμό λωρίδων ανά κατεύθυνση και χρησιμοποιούν την δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας μόνο για προσπέραση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όριο ταχύτητας των φορτηγών που το μικτό τους βάρος είναι έως 3.500 κιλά (κλουβάκια) είναι 100 χλ/ω στον αυτοκινητόδρομο,90 χλ/ω στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και 80 στο λοιπό οδικό δίκτυο.

Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν τα βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους αλλά ποτέ δεν είναι αργά η αλλαγή και η βελτίωση να ξεκινήσει από εμάς ανεξάρτητα το τι κάνουν οι άλλοι.

Η δική μας φιλοσοφία είναι ότι είμαι ασφαλής στις μετακινήσεις μου γιατί προνοώ και προλαμβάνω και δεν βασίζομαι στις ικανότητες μου και την εμπειρία μου.

Από τα θεωρητικά μαθήματα και τα σεμινάρια αμυντικής οδήγησης της Thessdrive