Με βάση την πιθανή ημερομηνία ισχύος του ΦΕΚ για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών δημιουργήσαμε ένα πίνακα για χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφόρων σταδίων του νομοσχεδίου και έναν πίνακα για τις υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν.

Περιμένουμε από εσάς οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη ώστε αν φτιάξουμε έναν τελικό πίνακα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για να τον έχουν ως οδηγό οι εκπαιδευτές οδήγησης.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής νομοσχεδίου βάση πιθανής ισχύος του

α/α

Χρόνος υλοποίησης Ενέργεια

Λεπτομέρειες

1 Έως 28/2/2019 Δημοσίευση ΦΕΚ  
2 Περίπου από 1/3/2019 έως 30/4/2019 Από την δημοσίευση του ΦΕΚ και έως ένα μήνα μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (Νο 3) 1.       Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από έναν εξεταστή

2.       Οι δύο φάσεις γίνονται την ίδια μέρα και από τον ίδιο εξεταστή

3.       Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαιδεύτηκε ο μαθητής

3 Έως 28/2/2019 Έκδοση υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 Καθορισμός αριθμού εξεταστών ανά κατηγορία και ανά περιφέρεια
4 Περίπου από 30/4/2019 έως 31/5/2019 Ένα μήνα μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφαση (Νο 2) και έως τρεις μήνες μετά 1.       Ο εξεταστής ασκεί αποκλειστικό έργο και επιλέγετε με κλήρωση

2.       Οι δύο φάσεις γίνονται την ίδια μέρα και από τον ίδιο εξεταστή

3.       Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαιδεύτηκε ο μαθητής

5 Περίπου από 1/6/2019 Τρείς μήνες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ και έως την εφαρμογή της εποπτείας 1.       Η δοκιμασία διενεργείτε σε δύο στάδια

2.       Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται μέσα σε πίστες ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους

3.       Ο εκπαιδευτής δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαιδεύτηκε ο μαθητής

6 Περίπου έως 30/6/2019 Έκδοση υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού καταγραφής και τρόπος καταγραφής και μετάδοσης
7 Περίπου έως 31/10/2019 Καταλυτική ημερομηνία για εφαρμογή της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Υποχρέωση εξοπλισμού των εκπαιδευτικών οχημάτων με κάμερες
8 Περίπου 28/02/2020 12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι εξεταστές πρέπει να βγάλουν διπλώματα όλων των κατηγοριών για να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες των εξετάσεων
9 Περίπου 31/3/2019 Καταλυτική ημερομηνία αίτησης εξεταστώ Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ανανεώσεων κατόχων άδειας οδήγησης άνω των 74 ετών
10 Περίπου 31/10/2020 Είκοσι μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι ειδικές δοκιμασίες διενεργούνται αποκλειστικά μόνο μέσα σε πίστες
10 Περίπου 31/10/2020 Είκοσι μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι εξετάσεις των δίκυκλων θα διενεργούνται στους ίδιους χώρους
11 Περίπου έως 28/2/2020 12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ δημιουργείται Κέντρο ελέγχου πληροφοριακό σύστημα 1.       Παρακολούθηση εκπαιδευτών, εξεταστών, σχολών οδηγών ΚΕΘΕΥΟ

2.       Εκπαίδευση για την καταγραφή διαδικασιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης

3.       Προγραμματισμού εξετάσεων

4.       Διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων

5.       Παρακολούθηση εξετάσεων

12 Δεν προσδιορίζεται Εποπτεία και αξιολόγηση εκπαιδευτών και εξεταστών Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών και εξεταστών

 

Πίνακας Υπουργικών Αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν

α/α

Άρθρο Περιγραφή

Χρόνος έκδοσης

1 Άρθρο 3 § 2 Καθορισμός, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αριθμού εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά περιφερειακή ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθμό του απαιτούμενου.

Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους

2 Άρθρο 5 § 3α Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων μετάδοσης και καταγραφής, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι τρόποι επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, η λειτουργία του φορέα επεξεργασίας τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρήση των μέσων και την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν.2472/1997, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

4 μήνες από την ισχύ του ΦΕΚ

3 Άρθρο 5 § 3β Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των οπτικοακουστικών μέσων μετάδοσης και καταγραφής, διαδικασιών τοποθέτησης και έγκρισής τους, όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους

4 μήνες από την ισχύ του ΦΕΚ

4 Άρθρο 6 § 3 Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται και του καταγεγραμμένου υλικού που αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας του έργου των εξεταστών

Δεν προσδιορίζεται

5 Άρθρο 7 § 2 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του πρότυπου ειδικά διαμορφωμένου χώρου όπου διενεργούνται οι ειδικές δοκιμασίες

Δεν προσδιορίζεται

6 Άρθρο 8 § 5 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών υποσυστημάτων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, οι χρήστες, ο τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώματα των χρηστών, η δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργίας με άλλα συστήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους

Δεν προσδιορίζεται

7 Άρθρο 8 § 7γ Καθορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Μεταφορών

Δεν προσδιορίζεται

8 Άρθρο 9 § 4 Καθορισμός και κατάταξη παραβάσεων κατά τη διαδικασία εξετάσεων, και καθορισμός και διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

Δεν προσδιορίζεται

9 Άρθρο 9 § 4 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών για καθορισμό, βεβαίωσης των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της

Δεν προσδιορίζεται

10 Άρθρο 10 § 4 Καθορισμός απαραίτητων ενεργειών εποπτείας στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Δεν προσδιορίζεται

 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής νομοσχεδίου σε pdf

Υπουργικές αποφάσεις σε pdf