Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών ενημερώνει και υπενθυμίζει ότι στο σχέδιο νόμου υπάρχει ρύθμιση για την καταβολή της αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών.

Η εγκύκλιος αναλυτικά

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, για τη χορήγηση αδειών οδήγησης, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων
Μεταξύ των άλλων στην παράγραφο 1 του άρθρο 15 του ως άνω σχεδίου νόμου* όπως από το Μάιο του 2018 έχετε ενημερωθεί, περιλαμβάνονται τα εξής:

«1. α. Καθορίζεται από την 1η Μαΐου 2018 έως τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων σαράντα ευρώ (240€) για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν.4402/2016.

β. Το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση,

γ. Το οριζόμενο ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου, στην πρακτική εξέταση, δεν θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως.

δ. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών το παραπάνω ποσό περιορίζεται αναλόγως.

ε. Οι εξεταστές-υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) συμμετοχών. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) συμμετοχών στο έργο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγώνδεν καταβάλλεται αποζημίωση.»

Επισημαίνουμε ότι, η αναδρομική καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης των υπαλλήλων – εξεταστών για την εκτέλεση του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και η ως άνω παράταση καταβολής της, αφορά σε πραγματικό διενεργηθεΐσες δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η εγκύκλιος