Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και επιθεώρηση συσκευής ταχογράφου σε οχήματα αποκομιδής απορριμάτων που ανήκουν σε Δήμους.

Συγκεκριμένα διευκρινίζει:

1 · Σε απάντηση του πρώτου ερωτήματος του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε σε θέματα νομοθεσίας αρμοδιότητάς μας ότι οι υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 και της λοιπής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την τοποθέτηση, επιθεώρηση, καλή λειτουργία κλπ συσκευής ελέγχου (ταχογράφου) έχουν εφαρμογή και για τα οχήματα οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με είδος αμαξώματος απορριμματοφόρο και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων. Αυτό ισχύει και όταν αυτά τα οχήματα ανήκουν σε Δήμους και διενεργούν κατ οίκον συλλογή, μεταφορά και διάθεση οικιακών απορριμμάτων.
2. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος (α) της υ.α. Φ 450/23759/1220/2016 (ΦΕΚ Β 1740), οι μεταφορές που διενεργούνται με οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες κατ’ οίκον συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης αυτών εξαιρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού ΕΚ) 561/2006. που περιέχουν τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Αυτή η εξαίρεση όμως δεν αφορά την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής ελέγχου, για την οποία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό (1), αλλά μόνον τον έλεγχο τήρησης των χρονικών ορίων του κανονισμού 561/2006 από τους οδηγούς που πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες μεταφορές με αυτά τα οχήματα

Η εγκύκλιος