Το Υπουργείο Μεταφορών συνεχίζει να εκδίδει εγκυκλίους (κατόπιν εορτής) για την εφαρμογή του τρίτου σταδίου των πρακτικών εξετάσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον ν. 4599/2019.

Η νέα εγκύκλιος δίνει ξανά οδηγίες και συστάσεις για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων και αναφέρει:

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4599/2019 (Α΄40), τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου, ήτοι από την 5η Ιουνίου 2019 έως και την εφαρµογή της εποπτείας στο µεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται σε δύο διακριτά στάδια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου. Στο πρώτο στάδιο εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών και εφόσον ο εξεταζόµενος ολοκληρώσει µε επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο (πορεία) όπου εξετάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες οδήγησης στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας για την
ολοκλήρωση της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.

Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται µέσα σε
πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισµοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχηµάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 «Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας» του ν.2696/1999 (Α΄57) (Κ.Ο.Κ.).

Σε περίπτωση αντικειµενικών προβληµάτων υλοποίησης των αναφεροµένων στην
προηγούµενη παράγραφο και µέχρι τη δηµιουργία των ειδικά διαµορφωµένων χώρων του άρθρου 7 του ίδιου νόµου, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση των ειδικών δοκιµασιών του πρώτου σταδίου, σε χώρους κατάλληλους που επιλέγονται από την οικεία Περιφέρεια, µετά από πρόταση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. Στους χώρους αυτούς λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή του νόµου και πρωτίστως η ασφάλεια όλων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών καθώς και των λοιπών εµπλεκοµένων στη διαδικασία της διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Ειδικά για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, στους ανωτέρω
αναφερόµενους χώρους ή πίστες ή οδούς, πραγµατοποιούνται:
α) Ο έλεγχος:

  • του οχήµατος πριν ξεκινήσει και λοιπές διαδικασίες,
  • των υποβοηθητικών µηχανισµών πέδησης και διεύθυνσης (για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE),
  • της συσκευή του ταχογράφου (για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE)
  • β) Η πρακτική εξέταση/προφορικές ερωτήσεις για απόκτηση Π.Ε.Ι.
    γ) Οι ειδικές δοκιµασίες του πρώτου σταδίου:
  • της οπισθοπορείας µε στροφή,
  • της στάθµευσης δεξιά ή αριστερά,
  • της επιτόπου στροφής µε κίνηση προς τα πίσω µόνο για την κατηγορία Β (που αντικαθιστά τη δοκιµασία ξεκίνηµα στον ανήφορο),
  • της απόζευξης και ζεύξης (για τις κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE).

Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019, σε όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες της χώρας παραταθεί η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15, οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται, από τους υφιστάµενους την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4599/2019 υπαλλήλους – εξεταστές, µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Έως και την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργούνται και εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης.

Διευκρινιστική εγκύκλιος