Στο ΦΕΚ με αριθμό 139/31-082019 δημοσιεύτηκε και ισχύει άμεσα ο νόμος 4625 με τίτλο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” που αφορά τα διπλώματα οδήγησης.

Ο συγκεκριμένος νόμος ρυθμίζει τα εξής:

 1. Από 2/9/2019 καταργεί τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 και τους παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».
 2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) και της απόφασης
  50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
 3. Οι υπάλληλοι εξεταστές θα συνεχίσουν να πληρώνονται και μετά την 1 Νοεμβρίου 2019 με 250 € / μήνα για πέντε (5) συμμετοχές στις πρακτικές εξετάσεις.
 4. Οι πρακτικές εξετάσεις θα διενεργούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
 5. Στο έργο των εξετάσεων θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι εξεταστές αλλά και νέοι εξεταστές που θα πιστοποιηθούν με τις κείμενες διατάξεις ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών.
 6. Οι εξετάσεις έως τις 30/9/3029 θα διενεργούνται με έναν (1) εξεταστή και από εκεί και μετά με δύο (2) εξεταστές.
 7. Με με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.
 8. Συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
 9. Συστήνει ξανά τις δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές για τις ανανεώσεις των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των 80 με αμοιβή 30 € ανά ιατρό. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές θα ισχύσουν αφού εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις. Μέχρι τότε οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται όπως μέχρι σήμερα δηλαδή από ιδιώτες ιατρούς.
 10. Καταργείτε η συνοδευόμενη οδήγηση
 11. Δεν αλλάζει το παράβολο εξέτασης
 12. Καταργούνται οι πρακτικές εξετάσεις για τους κατόχους άδειας οδήγησης άνω των 74.

Ν. 4625 Ρυθμίσεις του Υπουργείου μεταφορών