Το Υπουργείο Μεταφορών απέστειλε εγκύκλιο ενημέρωσης και εφαρμογής του ν. 4625/2019.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

 • Δύο (2) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 14 και οι ̟αρ. 2 & 3 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.
 • Α̟πό 3 Σεπτεμβρίου 2019 οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ̟.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) ως αυτές τροποποιούνται με τις διατάξεις του νέου νόμου.
 • Από την προαναφερθείσα ημερομηνία και έκτοτε: Μετά την κατάργηση, κατά τα προαναφερόμενα, της ̟αρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4599/2019, παύουν να απαιτούνται τα πρόσθετα αναγκαία μέτρα της ιδίας διάταξης για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Οι θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 22 «Θεωρητική εξέταση υποπψηφίων οδηγών» της υ.α. 50984/7947/2013.
 • Μετά την κατάργηση, κατά τα προαναφερόμενα, του άρθρου 12 του ν. 4599/2019, το οποίο προσέθετε νέα παρ. 12 στο άρθρο 21 της υ.α. 50984/7947/2013, παύει να εφαρμόζεται ο περιορισμός, κατά τον οποίο, τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης δεν συμμετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
 • Κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς εκτελούνται οι ειδικές δοκιμασίες που καθορίζονται στην υ.α. 50984/7947/2013. Συνεπώς, επανέρχεται η ειδική δοκιμασία «Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%», όπου διενεργείται και παύει να εκτελείται η ειδική δοκιμασία «Επιτόπου στροφή με κίνηση προς τα πίσω».
 • Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δοκιμασιών αυτής, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 και της υ.α. 50984/7947/2013, όπως και προ της θέσης σε ισχύ του ν. 4599/2019, ενδεικτικά:
 1. στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας
 2. υπό την παρουσία του εκπαιδευτή και της εξεταστικής επιτροπής εντός του εκπαιδευτικού οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.
 3. σε ένα στάδιο, πλην αυτής των δίκυκλων
 4. Πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς επιδεικνύονται στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο όλα τα απαιτούμενα έγγραφα – δικαιολογητικά ως αυτά καθορίζονται στην υ.α. 50984/7947/2013.
 5. Μετά την κατάργηση, κατά τα προαναφερόμενα, της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019, το επιδεικνυόμενο στην εξεταστική επιτροπή ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν απαιτείται να εμπεριέχει τις πρόσθετες ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις της ιδίας διάταξης και προφανώς παύει να εφαρμόζεται η απαίτηση της συμπλήρωσης του φακέλου του ενδιαφερομένου (ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών) με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 6. Από την 1η Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 ως αυτή αντικαθίσταται (από την προαναφερθείσα ημερομηνία) με την παρ. 2 του άρθρου 1 του νέου νόμου, καθορίζεται νέα μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους υπαλλήλους – εξεταστές που συμμετέχουν στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, η οποία καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου – εξεταστή δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνιαίως, περιορίζεται αναλόγως σε περίπτωση μικρότερου αριθμού, ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς συμμετέχουν:

 1. οι υπάλληλοι – εξεταστές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωμα διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της περιοδικής επιμόρφωσής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. οι υπάλληλοι που εντάσσονται εφεξής στο υπόψη έργο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίοι ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» για την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
 • Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου 2019 το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται υπό την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων – εξεταστών.
 • Έως και την 30ή Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την επικράτεια, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς δύναται να διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) υπαλλήλου – εξεταστή.
 • Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης.
 • Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 • Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.
 • Οι ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, έως την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε., διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012.
 • Καταργούνται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και επομένως παύει να υφίσταται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ελαφριών και βαριών τετράτροχων μοτοσικλετών που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους που εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Ο.Κ., ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων – μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.
 • Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) καταργείται, με αντίστοιχη αναρίθμηση της παρ. 4 σε παρ. 3.
 • Με την ως άνω καταργηθείσα διάταξη είχε θεσπιστεί η υποχρέωση των κατόχων οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, να υπόκεινται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.
 • Σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό πρωτ. Α3/56243/5874/2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞΡ0Φ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, δεν εφαρμόζεται πλέον η διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης των υπόψη κατόχων, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατόχου που έχει κριθεί απορριπτέος σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
 • Στην περίπτωση ενδιαφερομένου στην καταργούμενη ρύθμιση που έχει υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας οδήγησης και:

α) δεν έχει διενεργηθεί δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η άδειά του ανανεώνεται αυτοδικαίως με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου εντύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ή
β) έχει διενεργηθεί επιτυχής δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία μέχρι παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου εντύπου, αυτή της τελευταίας επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς οποιασδήποτε κατηγορίας ή αυτή της λήξης της προηγούμενηςάδειας οδήγησης εφόσον η επιτυχής δοκιμασία έχει διενεργηθεί πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας ή
γ) έχει κριθεί απορριπτέος σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α’57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) και η άδειά του δύναται να ανανεωθεί μόνο μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία διενεργείται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας για την οποία έχει ζητήσει την ανανέωσή της και με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.
Επισημαίνεται ότι το παράβολό για τον προγραμματισμό της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς επιστρέφεται στους αναφερόμενους στην παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Εξαιρούνται της επιστροφής, τα παράβολα των ενδιαφερομένων που έχει ήδη διενεργηθεί επιτυχής ή μη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, καθώς και αυτών που προγραμματίστηκαν και δεν διενεργήθηκε η δοκιμασία με δικιά τους υπαιτιότητα.

 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012, ως αυτή τροποποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 4 του νέου νόμου:
 • Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου διατάγματος, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Α’ 287) ή/και των άρθρων 217 & 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.
 • Ανεξάρτητα από τις ως άνω κυρώσεις, καταγγέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η σύμβαση του συγκεκριμένου ιατρού, ο οποίος δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.
 • Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους υπαλλήλους – εξεταστές που συμμετέχουν στη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς καθώς και στα οικεία ελεγκτικά όργανα η μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.

Η εγκύκλιος Οικ. 65782-7886