Το υπουργείο μεταφορών με εγκύκλιο του παρατείνει την ισχύ των προσωρινών οδηγιών για την οδήγηση χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επί ελληνικού εδάφους και αναφέρει:

“Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ικανοποίηση αιτήσεων για
χορήγηση καρτών οδηγού ευφυούς ταχογράφου έως την έναρξη χορήγησης καρτών από τον ανάδοχο που θα αναλάβει την υπηρεσία παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου για την Εθνική Αρχή Έκδοσης Καρτών στο πλαίσιο της διακήρυξης 1/2019/5-3-3019 (ΑΔΑ ΩΛΓΚ465ΧΘΞΕΓΨ), παρατείνουμε την ισχύ των προσωρινών οδηγιών που δόθηκαν με τα σημεία 5, 5α και 5β της αριθμ. Φ450/οικ.52365/2738/27-6-2019 (ΩΕΟΟ465ΧΘΞ-Β2Θ) εγκυκλίου μας για τους ελέγχους που πραγματοποιούν επί ελληνικού εδάφους τα όργανα του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989).

Οι ανωτέρω προσωρινές οδηγίες ισχύουν έως την ανάκλησή τους με νεότερη εγκύκλιό μας, μόλις αποκατασταθεί η ομαλή παραγωγή καρτών ταχογράφου.”

Η εγκύκλιος με τις προσωρινές οδηγίες