Με την εγκύκλιο Γ4/20131/624 της 23 Μαρτίου 2020 του Υπουργείο Μεταφορών παρατείνει τη λήξη όλων τα φύλλων δοκιμών και όλων των πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η ισχύς των οποίων λήγει από 16 Μαρτίου 2020 παραμένουν σε ισχύ για 45 ημέρες από τη λήξη τους.

Η εν λόγω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής
επικράτειας

Με την εγκύκλιο οικ.20345/1085 της 23 Μαρτίου 2020 με θέμα:

“Παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού)”

1. Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας
απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των
φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου. Κατά συνέπεια, τα λεωφορεία αστικού ή
ημιαστικού ή υπεραστικού τύπου, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 30.06.2020.

2. Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της υποπαραγράφου β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας
απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.
Συνεπώς, τα ανωτέρω ειδικά τουριστικά λεωφορεία, τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν
της κυκλοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας
την 30.06.2020.

3. Αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της υποπερ. γ΄ της περιπτ. 3 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222),
όπως ισχύει, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής
χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό. Συνεπώς, τα ανωτέρω επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ)
οχήματα με οδηγό τα οποία υποχρεούνταν να αποσυρθούν της κυκλοφορίας εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποσύρονται της κυκλοφορίας την 30.06.2020.

4. Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η ισχύς της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
37 του ν. 4663/2020 (Α’ 30). Επομένως μέχρι την ημερομηνία αυτή, δύνανται να τίθενται σε κυκλοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 711/1977 (Α’ 284), μεταχειρισμένα
τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεώτερης

5. Παρατείνεται μέχρι 31.8.2020, η προθεσμία κατάθεσης του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, στις υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

6. Έως την εκπνοή των ανωτέρω προθεσμιών, κατά περίπτωση, δεν επιτρέπεται η
προσέλευση στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών για τη
διεκπεραίωση των αντίστοιχων αναφερόμενων διαδικασιών.

Με την εγκύκλιο 20418/1228 της 24/3/2020 με θέμα:

“Έκτακτη ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων για µεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας”

Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες µεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι, φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι 4 τόνων, η άδεια των οποίων έχει χορηγηθεί για µεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και τα οποία έχουν τοποθετήσει ψυκτικό µηχάνηµα, µπορούν να κυκλοφορούν µέχρι 30/4/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη µετατροπή στις αρµόδιες υπηρεσίες.

Εξυπακούεται ότι µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι
υποχρεωµένοι να µονιµοποιήσουν την υπόψη µετατροπή στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Εγκύκλιος παράτασης δελτίων ADR

Εγκύκλιος παράταση ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία κλπ

Εγκύκλιος παράτασης δήλωσης ψυκτικών μηχανημάτων σε φορτηγά έως 4 τόνους