Μέσα στην προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπάρχουν οι παρακάτω θέσεις για την ειδικότητα:

“Μηχανοδήγηση και Μηχανολογία Πυροσβεστικών Οχημάτων Π.Σ- Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ”

  1. Κηφισιά: 1 θέση τακτικός  – 3 θέσεις αναπληρωτής
  2. Πτολεμαΐδα: 5 θέσεις τακτικός – 11 θέσεις αναπληρωτής

Τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση είναι:

Εκπαιδευτές: Ιδιώτες ή Υπάλληλοι Π.Σ., με Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτησης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που έχει εκδοθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ή προγενέστερων φορέων (ΟΕΕΚ – ΕΟΠΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου VΙΙ της παρούσας, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Δευτέρα 21-04-2020 μέχρι και ημέρα Πέμπτη 30-04-2020, με την ένδειξη « ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοιού COVID – 19.

2. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ΄όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

3. Αιτήσεις – Υπευθυνες Δηλώσεις που θα αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται με αιτιολογημένη απάντηση.

4. H ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Αιτούντα από την δημόσια αρχή θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ίδια και το αργότερο έως και 30/04/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ανοίγει σε νέα σελίδα).