Με την δημοσίευση της υ.α. Αριθμ. A3/Οικ. 56475/6635 (ΦΕΚ Β΄4075/22-09-2020) τροποποιήθηκε το π.δ. 51/2012 σε τρία σημεία.

Τροποποιήθηκε το σημείο 5.1.3 και προβλέπει πλέον για όλες τις κατηγορίες πλην των δικύκλων ότι αν ένας υποψήφιος οδηγός έχει δίπλωμα με ταχύτητες για μία κατηγορία μπορεί να δώσει εξετάσεις σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία με αυτόματο αυτοκίνητο χωρίς να σημειωθεί περιορισμός.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι επεκτάσεις σε φορτηγό, λεωφορείο, η κατηγορία ΒΕ μπορούν να γίνουν και με αυτόματα αυτοκίνητα.

Η παράγραφος όπως διαμορφώθηκε.

“5.1.3. Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E.

Για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν σημειώνεται περιορισμός στην άδεια οδήγησης οχήματος των κατηγοριών ΒΕ, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, ή D1E κατά το σημείο 5.1.2, εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον των εξής κατηγοριών: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, και έχει εκτελέσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο σημείο 8.4 κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς.”

Τροποποιήθηκε το σημείο 5.2 που μειώνει τον ελάχιστο κυλινδρισμό για τις εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες κατηγορίας Α2 από 395 cm³ σε 245 cm³.

Το εδάφιο όπως διαμορφώθηκε.

“Εάν η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 245 cm3.”

Προστέθηκε νέος κωδικός 121 στο σημείο 12 των αδειών οδήγησης που σημαίνει ότι η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1

Η υπουργική απόφαση