Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει παράταση στα ΔΕΕ λήξεις ορισμένων ημερομηνιών κατά 4 μήνες.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Λόγω της προφανής δυσκολία στον υπολογισμό της καταληκτικής ημερομηνίας ισχύος των
Δ.Ε.Ε. λόγω της πολυπλοκότητας που έχουν επιφέρει ως συνέπεια οι αναγκαίες διαδοχικές παρατάσεις, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες η ισχύς των εκδοθέντων από την 1η Ιανουαρίου 2017
και έκτοτε Δ.Ε.Ε. ως εξής:

  • με ημερομηνία λήξης (3ετίας) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
  • των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την 10μηνη παράτασή της με την εγκύκλιο Δ30/Α3/51508/26-02-2021 (Κεφάλαιο E), βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.