Ορισμοί κατηγοριών οχημάτων.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες οχημάτων , ελαφρό τετράτροχο, τρίκυκλο όχημα, τετράτροχο.

Ελαφρό τετράτροχο

Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:

αα. κυβισμού 50 cm3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα) ή

ββ. μέγιστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσης ή

γγ. μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα.

Τα οχήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα.

Τρίτροχο όχημα

Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Επίσης ως τρίτροχο όχημα

Είναι και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.

Το πώς χαρακτηρίζετε ένα όχημα, θα το δείτε από την άδεια κυκλοφορίας και το πώς έχει ταξινομηθεί. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τους κωδικούς ταξινόμησης

Κατηγορία Υποκατηγορία Περιγραφή Παρατηρήσεις
L1e ελαφρύ µηχανοκίνητο δίκυκλο όχηµα
L1e-A µηχανοκίνητα ποδήλατα
L1e-B δίκυκλα µοτοποδήλατα
L2e τρίκυκλα µοτοποδήλατα
L2e-P τρίκυκλα µοτοποδήλατα σχεδιασµένα για µεταφορά επιβατών
L2e-U τρίκυκλα µοτοποδήλατα για επαγγελµατική χρήση
L5e µηχανοκίνητα τρίκυκλα
L5e-A  οχήµατα που προορίζονται κυρίως για τη µεταφορά επιβατών
L5e-B τρίκυκλα επαγγελµατικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων
L6e ελαφριά τετράκυκλα
L6e-A ελαφριές τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόµου  
L6e-B ελαφριά τετράτροχα µικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)
L6e-BU ελαφριά τετράτροχα µικροαυτοκίνητα (quadrimobile)
για επαγγελµατική χρήση: οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης
που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων
L6e-BP ελαφριά τετράτροχα µικροαυτοκίνητα (quadrimobile) για µεταφορά επιβατών: οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη µεταφορά επιβατών.
L7e βαριά τετράκυκλα
L7e-Α βαριές τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόµου
L7e-A1 τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόµου
L7e-A2 τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόµου·
L7e-Β βαριές τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους
L7e-B1 τετράτροχες µοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·
L7e-B2 οχήµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων (side-by-side (SbS)
L7e-C βαριά τετράτροχα µικροαυτοκίνητα
L7e-C U βαριά τετράτροχα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης. επαγγελµατικά οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων
L7e-C P βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήµατα οχήµατα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη µεταφορά επιβατών

 

Άδεια οδήγησης

Ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο με τι δίπλωμα οδηγούμε το κάθε όχημα.

Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.το οδηγούμε με άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ ή ανώτερης (Α1, Α2, Α).

Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα  με άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ ή ανώτερης (Α1, Α2, Α).

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 ή ανώτερης (Α2, Α).

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α.

Τετράτροχα που λογίζονται ως τρίκυκλα (σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό) με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α.

Τετράτροχα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες ελαφρών τετράτροχων ή τετράτροχων που λογίζονται ως τρίκυκλα με άδεια οδήγησης Β κατηγορίας.

Και εδώ θα προσέξετε αν είστε κάτοχοι άδειας οδήγησης Β κατηγορίας η οποία σας έχει χορηγηθεί έως 18 Ιανουαρίου 2013 μπορείτε νε αυτήν την άδεια να οδηγείτε ότι λογίζεται ως τρίκυκλο και τετράτροχο