Συµπληρώνεται η µε αρ. πρωτ. οικ.Γ2/ 33426/3783/17-05-2016 απόφαση διεξαγωγής σεµιναρίου Επιµόρφωσης πραγµατογνωµόνων ADR και καθορίζεται επαναληπτική εξέταση στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν οι µη επιτυχόντες του εν λόγω σεµιναρίου και η οποία θα λάβει χώρα στις 05-09-2016 και ώρα 09:30 π.µ. στην αίθουσα σεµιναρίων του 1ου ορόφου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΥΜΕ∆Ι), Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε 156 69 Παπάγου (Στάση Μετρό Εθνική Άµυνα).

Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής της εξέτασης, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην (α) σχετική.

Επισηµαίνεται ότι για τη συµµετοχή στις εξετάσεις, απαιτείται αίτηση του υποψηφίου έως και 1/9/2016 µε συνηµµένο αποδεικτικό πληρωµής εξέταστρων.

Η απόφαση στο διαύγεια