Με την νέα κοινή υπουργική απόφαση οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» για τον περιοδικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) προστέθηκε, πλέον των άλλων ρυθμίσεων, ελέγχος ̟παρα̟ποίησης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων.

Κάθε φορά, που περνάει ΚΤΕΟ ένα όχημα, θα καταγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα στο δελτίο ΚΤΕΟ και θα διατηρείτε αρχείο.

Στην περίπτωση, που δια̟πιστώνεται μείωση ή αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραµµένης από όχημα απόστασης, θα επισύρονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Για την διαδικασία επανελέγχου του οχήματος και την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχός του πρέπει να το προσκομίσει σε ΚΤΕΟ µε αναγραφόμενο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων μεγαλύτερο από αυτόν του προηγούµενου τεχνικού ελέγχου.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών