Το Υπουργείο Μεταφορών με νέα εγκύκλιο του δίνει διευκρινήσεις και απαντήσεις για την πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

α) Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα που πραγματοποιούνται δια ζώσης, δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση και θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου). Διευκρινήσεις για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως θεωρητικών μαθημάτων δόθηκαν με σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

β) Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να βρίσκεται πάντοτε και να διδάσκει από το χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της
Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι.

γ) Οι μαθητές του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κάμερα και μικρόφωνο, τα
οποία πέραν των αναγκών της εκπαίδευσης, θα μπορούν να ενεργοποιούνται οποιαδήποτε
στιγμή για έλεγχο και πιστοποίηση.

δ) Δεν έχει ορισθεί ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων μαθητών όταν βρίσκονται σε εξ
αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση από ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι.

ε) Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κατά τη διάρκεια διενέργειας των θεωρητικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, στους οποίους κοινοποιείται η πρόσκληση προς τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν ενημερωτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης για λόγους εποπτείας της διαδικασίας θεωρητικής εκπαίδευσης μπορεί (εφόσον είναι δυνατόν από την κοινοποιηθείσα πρόσκληση) να επισκεφθεί την πλατφόρμα εξ αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης  αλλιώς μεταβαίνει στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή της Σχολής/Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Και στις δυο περιπτώσεις ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης (ή όποιος άλλος έχει οριστεί) μπορεί να ταυτοποιήσει τους μαθητές από τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), εφόσον απαιτείται η έκδοσή τους, σε συνδυασμό με το βιβλίο μητρώο θεωρητικής εκπαίδευσης / παρουσιολόγιο, την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης και με την ενεργοποίηση των προσωπικών καμερών των μαθητών.

Η εγκύκλιος